Sửa chữa động cơ ô tô - Kiến thức không thể bỏ qua

Ngày đăng: 12/06/2020 Lượt xem: 158

KIỂM TRA,CHẨN ĐOÁN CHUNG TÌNH TRẠNG

KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ Ô TÔ

Giới thiệu :

      Động cơ ô tô là tập hợp tất cả các cơ cấu hệ thống : cơ cấu trục khuỷu thanh truyền, cơ cấu phân phối khí, hệ thống bôI trơn, làm mát và hệ thống khởi vđộng , đánh lửa. Có nhiệm vụ : biến đổi nhiệt năng do đốt cháy nhiên liệu tạo thành cơ năng (công suất) phù hợp với lực kéo của ôtô.

     Trong quá trình sử dụng, trạng thái kỹ thuật của động cơ dần thay đổi theo hướng xấu đi, dẫn tới hư hỏng và giảm độ tin cậy. Qúa trình thay đổi có thể kéo dài theo thời gian (Km vận hành) và phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân như : chất lượng vật liệu, công nghệ chế tạo và lắp ghép, điều kiên và môi trường sử dụng...Làm cho các chi tiết, bộ phận mài mòn và hư hỏng theo thời gian, cần phải được kiểm tra, chẩn đoán để bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời. Nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật của động cơ ở trạng thái làm việc với độ tin cậy và an toàn cao nhất.

     Vì vậy công việc kiểm tra, chẩn đoán hư hỏng động cơ cần được tiến hành thường xuyên để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và nâng cao tuổi thọ của động cơ

1. Kiểm tra công suất số vòng quay động cơ và tiếng gõ, ồn của động cơ,

a) Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng

Hiện tượng hư hỏng

 

Nguyên nhân hư hỏng

 

- Công suất động cơ giảm

 Xe chở tảI yếu, tăng tốc chậm, khó khởi động, xả nhiều khói và tiêu hao nhiều nhiên liệu, dầu nhờn.

- Giảm độ kín (áp suất nén) của buồng cháy và xi lanh pittông : Mòn xéc măng, pittông, xi lanh, mòn hở supáp hoặc hở đệm, vênh nắp máy, hở vòi phun.

- Thời điểm đánh lửa không hợp lý : quá muộn, quá sớm, tia lửa yếu

- Hoà khí không hợp lý: đường ống nạp hở hoà khí qúa loãng, quá đậm…

- Tốc độ động cơ giảm

 Xe tăng tốc chậm không đạt tốc độ lớn nhất quy định, tiêu hao nhiều nhiên liệu và dầu nhờn

- Giảm độ kín (áp suất nén) của buồng cháy và xi lanh pittông : Mòn xéc măng, pittông, xi lanh, mòn hở supáp hoặc hở đệm, vênh nắp máy, hở vòi phun.

- Thời điểm đánh lửa không hợp lý : quá muộn, quá sớm, tia lửa yếu

- Hoà khí không hợp lý: đường ống nạp hở hoà khí qúa loãng, quá đậm, điều chỉnh bơm cao áp hoặc bộ chế hoà khí sai…

- Tiếng gõ, ồn và rung của động cơ tăng

 Động cơ hoạt động có nhiều tiếng gõ, ồn khác thường, tốc độ càng tăng tiếng gõ ồn càng lớn

- Pittông, xi lanh và xéc măng  mòn nhiều hoặc nứt vỡ

-Trục khuỷu, trục cam, thanh truyền và bạc lót mòn nhiều hoặc cong vênh

- Thời điểm đánh lửa không hợp lý : quá sớm, cháy kích nổ

- Mòn supáp, đòn mở và ống dẫn hướng

- Các bộ phận đối trọng và cân bằng hư hỏng


b) Phương pháp kiểm tra

 - Dùng thiết bị kiểm tra công suất động cơ và số vòng quay của động cơ

 - Kiểm tra áp suất suất nén của động cơ

 - Dùng thiết bị kiểm tra tiếng gõ, ồn của động cơ

 - Kiểm tra các hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của từng bộ phận chi tiết sau đó dùng phương pháp loại trừ dần để phát hiện và xác định đúng bộ phận, chi tiết hư hỏng.

2. Kiểm tra lượng nhiên liệu và dầu bôI trơn tiêu hao

a) Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng

Hiện tượng hư hỏng

 

Nguyên nhân hư hỏng

 

- Lượng tiêu hao nhiên liệu tăng

Khí xả có nhiều khói đen, xám

- Mòn pittông, xéc măng, xi lanh và supáp

- Thùng nhiên liệu hoặc đường ống dẫn bị nứt, hở

- Bầu lọc không khí tắc bẩn

- Lượng tiêu hao dầu bôI trơn tăng (lớn hơn 4,5%)

Khí xả có nhiều khói vàng, xám và động cơ có nhiều tiếng gõ

- Mòn pittông, xéc măng, xi lanh và mòn cổ trục, bạc lót của trục khuỷu và trục cam

- Hệ thống đường ống dẫn dầu bôI trơn bị nứt, hở các joăng, phơt...

- Áp suất dầu nhờn giảm (áp suất dầu ở tốc độ thấp nhất = 0,05 – 0,07 Mpa)

Đồng hồ áp suất dầu không đạt tối đa, hoặc báo thấp hơn quy định

- Mòn cổ trục và bạc lót của trục khuỷu và trục cam

- Hệ thống đường ống dẫn dầu bôI trơn bị nứt, hở.

- Chất lượng dầu nhờn kém

Dầu bôI trơn nhanh biến chất, có màu đen sẩm , màu sửa và có nhiều hạt mài.

- Mòn pittông, xéc măng, xi lanh làm lọt nhièu khí cháy về các te

- Thiếu dầu bôI trơn hoặc dầu bôI trơn không đúng quy định

- Dầu lẫn nước,


b) Phương pháp kiểm tra

 - Dùng thiết bị kiểm tra lượng tiêu hao nhiên liệu và dầu nhờn

 - Kiểm tra áp suất dầu bôI trơn

 - Dùng thiết bị kiểm tra phân tich chất lượng khí xả và dầu nhờn

 - Kiểm tra các hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng của từng bộ phận chi tiết sau đó dùng phương pháp loại trừ dần để phát hiện và xác định đúng bộ phận, chi tiết hư hỏng.

3. Kiểm tra thành phần và nhiệt độ khí xả

a) Hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng

Hiện tượng hư hỏng

 

Nguyên nhân hư hỏng

 

- Nhiệt độ khí xả tăng ( lớn hơn 8000C)

Ống xả nóng đó hơn bình thường, nhiệt độ ống xả lớn hơn 8000

- Hệ thống nhiên liệu mòn hỏng,

- Thời điểm đánh lửa sai, quá sớm hoặc cháy kích nổ.

- Thiếu nước làm mát

- Thành phần khí xả tăng cao

Khí xả có nhiều khói, có mùi nhiên liệu

- Buồng cháy có nhiều muội than

- Thời điểm đánh lửa sai, quá sớm hoặc cháy kích nổ.

- Hệ thống nhiên liệu mòn hỏng, hoà khí không hợp lý

- Nhiệt độ động cơ tăng ( lớn hơn 900C)

Nhiêt độ động cơ lớn hơn bình thường,(lớn hơn 900)

 

- Hệ thống nhiên liệu mòn hỏng,

- Thời điểm đánh lửa sai, quá sớm hoặc cháy kích nổ.

- Thiếu nước làm mát, hoặc thiếu dầu bôI trơn

- Nhiên liệu sai quy định

 

b) Phương pháp kiểm tra

 - Dùng thiết bị kiểm tra nhiệt độ khí xả

 - Quan sát màu khí xả

 - Dùng thiết bị kiểm tra phân tich khí xả

 III. NỘI DUNG  KIỂM TRA CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ

  1. Làm sạch bên ngoài động cơ

  2. Kiểm tra bên ngoài các bộ phận động cơ

  3. Kiểm tra áp suất nén của các xi lanh

  4. Vận hành động cơ

  5. Kiểm tra nghe tiếng gõ, ồn ở các bộ phận và các cụm của động cơ 

  6. Kiểm tra quan sát bên ngoài các cụm chi tiết sau vận hành

  7. Tổng hợp các số liệu

  8. Phân tích và xác định các hư hỏng

4. X¸c ®Þnh ®é kÝn cña buång ch¸y

v  §é kÝn cña buång ch¸y lµ th«ng sè quan träng, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn c«ng suÊt ®éng c¬, t¨ng tiªu hao nhiªn liÖu vµ dÇu nhên, ®éng c¬ khã khëi ®éng vµ ch¹y kh«ng t¶i... Trong qua tr×nh sö dông, ®é kÝn buång ch¸y gi¶m dÇn theo thêi gian do sù mµi mßn cña c¸c nhãm chi tiÕt cña pitt«ng, xÐc m¨ng, xi lanh, sup¸p, ®Öm n¾p m¸y vµ bugi hoÆc vßi phun. V× vËy th«ng sè ®é kÝn buång ch¸y lµ mét th«ng sè chÈn ®o¸n trong chÈn ®o¸n kü thuËt t×nh tr¹ng ®éng c¬. §Ó chÈn ®o¸n ®é kÝn cña buång ch¸y, cÇn tiÕn hµnh nhiÒu ph­¬ng ph¸p kiÓm tra vµ lo¹i trõ dÇn ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c h­ háng cña tõng nhãm chi tiÕt.

a) §o ¸p só©t xi lanh cuèi kú nÐn (h×nh 1-5)

 - ¸p suÊt nÐn cña xi lanh ®éng c¬ x¨ng = 1,2 – 1,5 Mpa, ®éng c¬ ®iªzen = 3,0 – 5,0 MPa

 - Th¸o bugi hoÆc vßi phun vµ l¾p ®ång hå ®o ¸p suÊt nÐn vµo buång ch¸y (®éng c¬ x¨ng dïng ®ång hå ¸p suÊt cã chØ sè ®o lín nhÊt ®Õn1,5 Mpa, ®éng c¬ ®iªzen dïng ®ång hå ¸p suÊt cã chØ sè ®o lín nhÊt ®Õn16,0 Mpa).

 -  Më hÕt b­ím ga, b­ím giã vµ khëi ®éng ®éng c¬

 - Tæng hîp c¸c gi¸ trÞ ®o ¸p suÊt nÐn cña tõng xi lanh vµ so víi tiªu chuÈn cho phÐp theo thêi gian ( % tuæi thä) cña tõng lo¹i ®éng c¬ ®Ó x¸c ®Þnh t×nh tr¹ng kü thuËt cña ®éng c¬.

dung-cu-do-ap-suat-dong-co-oto

Quy-trinh-kiem-tra-ap-suat-dong-co

KiÓm tra ¸p suÊt nÐn cña xi lanh

a- C¸c ®ång hå ¸p suÊt         b- KiÓm tra ¸p suÊt nÐn ®éng c¬

v  ¸p suÊt nÐn cña xi lanh thÊp h¬n cho phÐp ( nhá h¬n 75% ¸p suÊt nÐn ban ®Çu vµ ®é sai lÖch gi÷a c¸c xi lanh kh«ng lín h¬n 0,1 – 0,2 MPa),

chøng tá ®é kÝn cña buång ch¸y gi¶m do mßn hë c¸c chi tiÕt : nhãm pitt«ng-xÐc m¨ng-xi lanh, nhãm sup¸p -®Õ sup¸p, nhãm ®Öm n¾p m¸y vµ lç l¾p

bugi hoÆc vêi phun. CÇn tiÕn hµnh kiÓm tra lo¹i trõ dÇn tõng nhãm chi tiÕt ®Ó x¸c ®Þnh nhãm chi tiÕt háng.

b) §o ®é gi¶m ¸p suÊt khÝ nÐn tõ bªn ngoµi cÊp vµo buång ch¸y (h×nh 1-5)

 - Dïng nguån khÝ nÐn bªn ngoµi bao gåm : b×nh chøa khÝ nÐn, ®­êng èng dÉn, ®ång hå b¸o ¸p suÊt vµ van kho¸.

 - Th¸o bugi hoÆc vßi phun vµ l¾p ®Çu nèi èng dÉn khÝ nÐn vµo buång ch¸y

 -  Khëi ®éng ®éng c¬ ®Õn nhiÖt ®é tiªu chuÈn vµ t¾t m¸y

 -  Th¸o c¸c n¾p ch¾n giã, lç th«ng h¬I c¸c te, n¾p kÐt n­íc

 - Quay trôc khuûu ®Õn  §CT, cuèi k× nÐn vµ ®¸nh dÊu trªn b¸nh ®µ.

 - Më van khÝ nÐn cho khÝ nÐn vµo buång ch¸y vµ dïng ®ång hå bÊm thêi gian theo dâi th­ßi gian sôt ¸p suÊt khÝ nÐn trªn ®éng hå ¸p suÊt ®Õn b»ng ¸p suÊt khÝ quyÓn.

 - Quan s¸t vµ nghe hiÖn t­îng lät khÝ nÐn ra ngoµi ë c¸c bé phËn: èng n¹p hoÆc èng x¶, lç th«ng h¬I c¸c te, kÐt n­íc

Ø  TiÕp tôc quay trôc khuûu ®Õn  §CD, ®Çu k× nÐn.

 - Më van khÝ nÐn cho khÝ nÐn vµo buång ch¸y vµ dïng ®ång hå bÊm thêi gian theo dâi th­ßi gian sôt ¸p suÊt khÝ nÐn trªn ®éng hå ¸p suÊt ®Õn b»ng ¸p suÊt khÝ quyÓn.

 - Quan s¸t vµ nghe hiÖn t­îng lät khÝ nÐn ra ngoµi ë c¸c bé phËn: èng n¹p hoÆc èng x¶, lç th«ng h¬I c¸c te, kÐt n­íc

Tæng hîp c¸c gi¸ trÞ thêi gian vµ ®é gi¶m ¸p suÊt khÝ nÐn cña ®ång hå vµ hiÖn t­îng rß khÝ nÐn ®Õn c¸c bé phËn vµ so víi tiªu chuÈn cho phÐp cña tõng lo¹i ®éng c¬ ®Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c h­ háng cña c¸c bé phËn, chi tiÕt.

v  NÕu cã hiÖn t­îng lät khÝ nÐn vÒ èng n¹p, bé chÕ hoµ khÝ hoÆc èng x¶ do mßn hë sup¸p vµ ®Õ su p¸p.

v  NÕu cã hiÖn t­îng lät khÝ nÐn vÒ c¸c te dÇu vµ èng th«ng h¬I do mßn pitt«ng, xÐc m¨ng vµ xi lanh.

v  NÕu cã hiÖn t­îng n­íc s«I hoÆc sñi bät ë kÐt n­íc do mßn hë ®Öm n¾p m¸y

v  NÕu sù chªnh lÖch vÒ ®é gi¶m ¸p suÊt vµ thêi gian gi÷a hai vÞ trÝ §CT vµ §CD lín h¬n 20%, chøng tá xi lanh mßn kh«ng ®Òu.

cach-kiem-tra-do-kin-dong-co-oto

                                                                                                     H×nh 1-6. KiÓm tra lät khÝ nÐn cña xi lanh ra ngoµi

    qua èng x¶, èng n¹p, èng th«ng giã

                                                                                                        vµ qua n¾p kÐt n­íc

d) §o gi¸n tiÕp : ®é ch©n kh«ng èng n¹p, ®é lät khÝ vÒ c¸c te dÇu

Ø  §o gi¸n tiÕp : ®é ch©n kh«ng èng n¹p

  Trong qu¸ tr×nh n¹p, khi pitt«ng ®i tõ §CT vª §CD, t¹o ra ®é ch©n kh«ng nhÊt ®Þnh trªn ®­êng èng n¹p. Khi ®é kÝn khÝt cña buång ch¸y cao th× ®é ch©n kh«ng rÊt lín vµ ®é ch©n kh«ng gi¶m khi tuæi thä ®éng c¬ t¨ng lªn. V× vËy ®é ch©n kh«ng lµ mét th«ng sè chÈn ®o¸n ®Ó x¸c ®Þnh ®é kÝn cña buång ch¸y. 

 - Dïng thiÕt bÞ chuyªn dïng ®o ®é ch©n kh«ng cã trÞ sè ®o lín nhÊt 30 in Hg (t­¬ng øng 762 mmHG)

 -  Khëi ®éng ®éng c¬ ®Õn nhiÖt ®é tiªu chuÈn vµ t¾t m¸y

 - Th¸o bugi hoÆc vßi phun vµ l¾p chÆt ®Çu nèi ®ång hå ®o ch©n kh«ng ( chó ý kiÓm tra ®é kÝn cña c¸c èng nèi ch©n kh«ng cña bé chÕ hoµ khÝ vµ cña c¸c bé phËn kh¸c liªn quan ®Õn èng n¹p)

 - Cho ®éng c¬ ho¹t ®éng ë chÕ ®é ch¹y chËm (cã ®é ch©n kh«ng ®¹t lín nhÊt)

 - Quan s¸t ®ång hå ®« ch©n kh«ng vµ ghi gi¸ trÞ ®o

Các dịch vụ khác tại Trung Tâm Kỹ Thuật Ô Tô Mỹ Đình THC
Để nhận được báo giá chi tiết và tư vấn kỹ thuật quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Cố vấn dịch vụ: Hotline & zalo: 09.64.10.44.44
Tư vấn kỹ thuật: Hotline & zalo: 0962.68.87.68
Email: otomydinhthc@gmail.com

Công Ty TNHH Ô Tô Mỹ Đình THC - "HƠN CẢ SỰ MONG ĐỢI ..."
Xưởng dịch vụ 1: Số 587 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Xưởng dịch vụ 2: Số 589 Phúc Diễn, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website 2: www.shopoto.com.vn
Youtube: https://youtu.be/hFCNQikE_MA
Fanpage: https://www.facebook.com/otomydinhTHC/?ti=as